Polityka prywatności sklepu internetowego Alchemia Zdrowia

I Informacje ogólne

 
 1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie. Administratorem Sklepu jest Magdalena Kornacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Med-Diet Magdalena Kornacka wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7551659833, REGON 161539228.
 2. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 .
 3. Administrator Sklepu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu.


II Dane osobowe

 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Med-Diet Magdalena Kornacka, ul. Na stoku 3, 43-384 Jaworze.
 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
  • poczty elektronicznej: sklep@alchemiazdrowia-sklep.pl;
  • poczty tradycyjnej: Na stoku 3, 43-384 Jaworze.
  • telefonu: 501980115
 3. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnie danych osobowych:
  • dane kontaktowe;
  • dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
  • dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
  • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
  • dane dotyczące Usług marketingowych.
  • Dane dotyczące newslettera
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  • rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem, przyjmowanie zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu i realizacja umów dostawy, odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • wysyłka maili zawierających treści marketingowe i/lub informacje handlowe (np. newsletter itp.), wysyłka wiadomości sms zawierających treści marketingowe i/lub informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należności, archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych, prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies, prowadzenie innych działań o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 5. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu.
   


III Powierzanie danych osobowych

 
 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sprzedawca przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sprzedawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 2. Sprzedawca może korzystać z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie,
 3. Sprzedawca może korzystać z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe
 4. Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę.
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat.
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
  • niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi przez Sklep - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych
  • dane dotyczące zamówień Produktów, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.


IV Uprawnienia Klienta
 1. Zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe i/lub żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne,
  • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO),
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, przy czym może być to:
  • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację tej osoby - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • sprzeciw marketingowy – w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Klient korzystający ze sklepu, którego przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Klientowi.
 4. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.


V Pliki Cookies

 
 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, do zbierania i przetwarzania anonimowych danych o Użytkownikach. Plik cookies to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Dane zebrane przy użyciu plików cookies nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Pliki cookies umożliwiają na korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce Użytkownik może może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawność działania niektórych funkcji Sklepu.
 3. W Sklepie, pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 4. zapamiętywania sesji Użytkownika
 5. udostępniania funkcji Sklepu
 6. analitycznych
 7. marketingowych


VI Postanowienia końcowe

 
 1. Zmiany w Polityce Prywatności odbywają się na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności skontaktuj się z Administratorem Sklepu.

 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie